درباره

پیغام خطا

 • Notice: Undefined index: en در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: en در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: sv در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: sv در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: fi در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: fi در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: fr در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: fr در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: ja در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: ja در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: fa در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: fa در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: es در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: es در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: sw در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: sw در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).

درباره مردم موثر

ما در طول سال تعداد زیادی از وضعیت که در آن زمان تلف به سادگی هیچ دلیل خوبی پیدا کرده اند.

بنابراین هدف ما را به حذف تنگناها هر جا که ما به آنها را پیدا کنید.

ما شروع می شود با ایجاد جذب و cv.

پیروی از قانونی

به عنوان آن هنوز از نظر قانونی حق مطالبه، و یا جدا کردن مردم نتیجه

 • جنسیت
 • دین
 • سن
 • آدرس
 • معلولیت
 • نژاد، گروه و غیره

این پارامترها را سؤال نشود و حتی آن را نمی ممکن است برای جمع آوری این پارامتر قطعی ما تنها برای شما emailadress بخواهید.

که هنگام ایجاد رزومه ما نام کوچک یا نام خانوادگی خود را در رزومه چاپ نکنید، ما اطلاعات تماس خود مانند phonenumber، آدرس ایمیل چاپ.

فارسی